پرینت پرینت

اولویت های پژوهشی

چالش ها و اولویت های پژوهشی در حوزه زیست فناوری

 1. حذف آلودگی های زیست محیطی ناشی از فاضلاب های صنعتی به روش های بیولوژیک از   قبیل Bioremediation و میکروارگانیسم های پالایشگر
 2. تولید فرآورده های آنزیمی، میکروبی با کاربردهای وسیع از قبیل لیپازها، پروتئازها و …
 3. تولید پروتئین های نوترکیب (داروئی، واکسن و….)
 4. تولید مواد اولیه زیست فناوری (آنزیمها، مارکر DNA، مارکر پروتئین، آگار ، آگاروز و…..)
 5. ایجاد Platform برای زیست فناوری در منطقه ( مرکز تولید پرایمر، مرکز توالی یابی و ….)
 6. بومی سازی پروتکل های تولیدی و تشخیصی در حوزه زیست فناوری برای اولین بار در استان و یا کشور
 7. بررسی و تولید انرژی های نوین از قبیل سوخت زیستی، هیدروژن زیستی و….
 8. تولید متابولیت های ثانویه و ترکیبات ارزشمند از ریز جلبک ها
 9. راهکارهای درمانی جدید در مقابل میکروارگانیسم های مقاوم به دارو از قبیل مواد ضد میکروبی جدید
 10. تولید بذر و نهال عاری از بیماری برای تمامی محصولات کشاورزی ( سالم، پرمحصول و سازش یافته با منطقه) با استفاده از روشهای پیشرفته ویروس زدائی و…
 11. استفاده از مباحث حوزه زیست فناوری در حوزه سلامت و امنیت غذائی
 12. شناسائی و معرفی بیومارکرها برای تشخیص زودهنگام بیماریها به خصوص سرطان (بویژه سرطانهای شایع در استان)
 13. شناسائی یا تولید ترکیبات داروئی جدید برای درمان بیماریها ( با تاکید بر ترکیبات گیاهی و نانوذرات)
 14. شناسائی ژنهای مرتبط با بیماریهای مختلف به منظور درمان ایده آل و مناسب بیماریها
 15. استفاده از نشانگرهای مولکولی در برنامه های اصلاح نباتات
 16. تکمیل، ساماندهی و شبکه سازی بانکهای ژن یا ژرم پلاسم گیاهی ، میکروارگانیسمی و … (منطقه ای) و فهرست کردن نمونه های هریک از بانکها با استفاده از روشهای مولکولی
 17. استفاده از زیست فناوری برای حفظ تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی استان بویژه منطقه ارسباران
 18. مطالعه مکانیسم های مقاومت به شوری و معرفی مطلوبترین گونه های گیاهی مقاوم به شوری و کشت و اهلی سازی آنها
 19. شناسائی ژنهای مقاومت به شوری و انتقال آن به گیاهان زراعی (بویژه در مناطق اطراف دریاچه ارومیه)
 20. ارزیابی و مطالعه کتابخانه ای در جهت شناسائی اقدامات انجام یافته مرتبط با زیست فناوری در استان
 21. بررسی راهکارها و موانع موجود در زمینه افزایش تعداد بنگاههای خصوصی و تعاونی زیست فناوری در استان
 22. ایجاد و بومی سازی روشهایی برای ارزیابی و مدیریت خطرات زیست فناوری

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید